Haber Detayı
28 Temmuz 2016 - Perşembe 12:29 Bu haber 2525 kez okundu
 
MİDYAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


MİDYAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK ÖĞLE YEMEĞİ OLARAK 
MALZEME DÂHİL YEMEK PİŞİRME, DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALESİ
MİDYAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MİDYAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK ÖĞLE YEMEĞİ OLARAK MALZEME DÂHİL YEMEK PİŞİRME, DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    : 2016/275583
1-İdarenin
a) Adresi    :    BAHÇELIEVLER MAHALLESI CUMHURIYET BULVARI HÜKÜMET KONAGI KAT 1 47500 MİDYAT/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası    :4824622761 - 4824621441
c) Elektronik Posta Adresi    :midyat47@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı     :Taşıma kapsamında bulunan taşıma merkezi okullarının 4 (Dört) İlkokulu 5 (Beş) okulunun toplam 950 öğrencisine 179 iş günü öğle yemeği verilmesi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    : Midyat 
c) Süresi         : İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : Midyat Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kat:2 No:1 Midyat/MARDİN 
b) Tarihi ve saati    : 18.08.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1) İhale konusu hizmetin yapıla bilmesi için istekli, Yemek Üretim ve Dağıtım için yemeğin hijyenik ortamda taşınmaya elverişli TERMOKİNLİ en az 4 ( Dört) araç çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak araçlar 12 yaşından büyük olmayacaktır.  Termokinli araçlara ait Ruhsatlar, Karayolları Mali Zorunluluk Sigortası, teklif ile beraber verilecektir. Araçlara ait: Fatura yada demirbaş veya Amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tasdikli olacak, geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipmanların  kira sözleşmesi  ihale tarihinden işin bitiş  tarihine kadar olan kiraların ödendi dekontu yada sözleşmede bedelinin ödendiği belgelenecek ve  teklif zarfında  sunacaklardır.
2) Yüklenici Taşıma Merkezi okulları için  en az 15 adet TERMOBAKS ve 45 adet tepsi taşıma kabı,  sağladığını  Teklif Zarfının içinde bulundurulması zorunludur. Ekipmanların fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair Noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile, geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanlar için ise, ihale tarihi itibariyle kira sözleşmesini  işin bitiş tarihine kadarki kiraların ödendiğini belgelenecek ve teklif zarfında sunmak zorundadır.
3.İstekliler, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi işyerine ait
 TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, TS EN ISO  9001 2008 belgelerinin aslını veya noter tasdikli süretlerini teklif zarfında sunacaklardır.
4) İstekliler ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı işyerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısı kadar KAPASİTE RAPORU'nun  aslı veya noter tasdikli suretlerini teklif zarfında sunacaklardır.
5) İsteklinin İl sınırları içinde mutfağı olduğuna dair  ilgili belediyeden O işyerine ait Yemek üretimi ile ilgili Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (İŞYERİ AÇMA RUHSATI)  aslı veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaklardır.
6) İşyerinin KİRALIK olması durumunda kira sözleşmesi, suretini teklif zarfında sunacaklardır.
7) İl Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğünden alınan İŞLETME KAYIT BELGESİ  aslı veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde malzemeli yemek pişirme ve dağıtımı sonrası hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: MİDYAT, İLÇE, MİLLİ, EĞİTİM, MÜDÜRLÜĞÜ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
13
11
0
1
4
5
2
Beşiktaş
13
10
0
1
4
5
3
Konyaspor
11
7
0
2
3
5
4
Hatayspor
10
11
1
1
3
5
5
Fatih Karagümrük
10
11
1
1
3
5
6
Fenerbahçe
10
6
1
1
3
5
7
Altay
9
10
2
0
3
5
8
Alanyaspor
9
4
2
0
3
5
9
Galatasaray
8
8
1
2
2
5
10
Kayserispor
7
5
2
1
2
5
11
Yeni Malatyaspor
6
7
3
0
2
5
12
Göztepe
5
6
2
2
1
5
13
Gaziantep FK
5
5
2
2
1
5
14
Kasımpaşa
5
5
2
2
1
5
15
Adana Demirspor
5
5
2
2
1
5
16
Antalyaspor
4
6
3
1
1
5
17
Sivasspor
3
5
2
3
0
5
18
Başakşehir FK
3
4
4
0
1
5
19
Çaykur Rizespor
1
3
4
1
0
5
20
Giresunspor
1
0
4
1
0
5
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Diğer Sitelerimiz
Google